ISIKUANDMETE  TÖÖTLEMINE

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kliendi isikuandmeid küsitakse ainult tellimuse tegemiseks, kohaleviimiseks või uudiskirja saatmiseks. Tellimuse täitmiseks on vajalik kliendi järgmine info: nime, kohaletoimetamise aadressi, telefoninumbrit, e-maili ja asukohta. Me ei edasta isikuandmeid kolmandatele osapooltele, väljaarvatud tellimuse täitmise eesmärgil (nt pank ja transpordi ettevõte). Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Linen Design on isikuadmete vastutav töötleja, ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskuses AS-le

Linen Design  töötleb kliendiandmeid selleks, et:

  • täita kliendiga sõlmitud lepingut;
  • kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);
  • paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid ja kvaliteetseid teenuseid;
  • täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega .

Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse tagab krüpteeritud andmeside pankadega ning sellele infole puudub e-poel ligipääs. Selleks võtta ühendust oma kodupangaga.

Kogutud isikuandmete säilitamine

Isikuandmete töötlemis tingimustega nõustumisel annab klient Linen Designile nõusoleku kliendi andmete automatiseeritud töötlemiseks. Klient võib alati oma nõusoleku tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvalt avalduse ega nõusoleku tagasivõtmine ei ole võimalik.

Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Kliendi isikuandmeid säilitab Linen Design kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mis on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Linen Design õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

Kui klient  kahtlustad, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et tema andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anda sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada 30 tööpäeva jooksul  üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud).

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

Kõiki e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel isikuandmete töötlemise üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie isikuandmete töötlemise ajakohase ja kliendile kättesaadavana meie kodulehel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Linen Design OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil info@linendesign.ee

Kliendil on õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.